Deklaracja dostępności

Album fotograficzny "Cztery pory roku dawnej wsi"

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej realizuje zadanie grantowe współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach zadania grantowego realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Tytuł: „Wydanie albumu fotograficznego”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej

Okres realizacji: 28 wrzesień – 31 grudzień 2018 r.


Cel:
 celem zadania jest zachowanie i upowszechnienie tradycji lokalnych oraz promocja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD poprzez wydanie albumu fotograficznego.

Całkowity koszt realizacji zadania: 18 645 zł.
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:16 780 zł.