Deklaracja dostępności

 

Łącko, dn. 25.05.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminny Ośrodek Kultury

z siedzibą: Łącko 23A, 33-390 Łącko

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Bernadetta Wąchała-Gawełek

iod.gok@lacko.pl

(18) 444 61 69

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych

- realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną

- realizacja obowiązku prawnego 

- zadanie realizowane w interesie publicznym

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji

i profilowaniu.