Deklaracja dostępności

Informacje o nas

Gminny Ośrodek Kultury został powołany przez Naczelnika Gminy Łącko zarządzeniem 19/83 z dnia 30 grudnia 1983r.

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku realizuje zadania własne gminy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.
 2. W szczególności zakres działania obejmuje:
 • działalność społeczno-kulturalną,
 • upowszechnianie sztuki,
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • promocję dóbr kultury Gminy Łącko.

Zadania Gminny Ośrodek Kultury w Łącku realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 • imprez kulturalnych,
 • stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych,
 • różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku może prowadzić działalność poprzez:

 1. organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw oraz imprez plenerowych;
 2. prowadzenie aukcji i kwest  na cele charytatywne;
 3. prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, usług plastycznych i reklamowych;
 5. współpracę z placówkami oświatowymi wszystkich typów z terenu gminy;
 6. współpracę z twórcami ludowymi;
 7. kultywowanie tradycji regionalnej,
 8. świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;
 9. opiekę nad dziećmi artystycznie uzdolnionymi;
 10. organizowanie imprez zleconych;
 11. prowadzenie działalności wynikającej z potrzeb środowiska.

 

Kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku:

Józef Strączek - dyrektor

instruktorzy:

Bernadetta Wąchała-Gawełek

Józef Klimek

Paweł Mąka

Artur Ziajkiewicz

księgowa - Anna Drabik /Samorządowe Centrum Usług Wspólnych/